RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA BAL-BUD INVESTMENT REDUTA Sp. z o. o., Sp. k.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), BAL-BUD INVESTMENT REDUTA Sp. z o. o., Sp. k., przekazuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BAL-BUD INVESTMENT REDUTA Sp. z o. o., Sp. k., ul. Reduta 26C/3, 31-241 Kraków, zwana dalej „Spółką”. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@bal-bud.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych ……………………………. poprzez adres e-mail: ……………………, pod numerem telefonu ……………… lub pisemnie na adres siedziby Spółki wskazany powyżej.

2. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:
a) w celu zawarcia umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO):
b) w celu realizacji zawartej umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
c) w celu rozpatrywania reklamacji (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
d) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) w celach analitycznych doboru usług do potrzeb Kredytobiorcy Administratora, optymalizacji produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
j) w celu badania satysfakcji Klienta będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klienta z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
k) w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
l) w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane:
a) związane z identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta,
b) transakcyjne,
c) dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej,
d) audiowizualne (nagrywane rozmowy dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych).

4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane m.in. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Spółki danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) przenoszenia danych,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Administrator – BAL-BUD INVESTMENT REDUTA Sp. z o. o. Sp. k.